Impressum

Sissejuhatus

Impressumis esitatud ettevõte (edaspidi: „meie“) vastutab selle veebipakkumise käitajana veebipakkumise kasutajate isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise eest Saksamaa riikliku andmekaitseseaduse (sks Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) mõistes. Teie eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse on meile väga olulised. Kogume, töötleme ja kasutame teie isikuandmeid üksnes kooskõlas siinsete isikuandmete kaitse eeskirjadega ja Saksamaa rakenduvate andmekaitseseadustega, eelkõige BDSG ja elektroonilise meedia seadusega (sks Telemediengesetz, TMG).

Isikuandmete kaitse eeskirjadega soovime teid teavitada, milliseid teiega seotud isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame.


Isikuandmed

Isikuandmed on teie isiklikke või materiaalseid asjaolusid puudutavad üksikasjad. Siia alla kuulub kogu teave teie identiteedi kohta, näiteks nimi, e-posti aadress või postiaadress. Teavet, mida ei saa teie identiteediga seostada (näiteks veebipakkumise kasutajate arv), ei loeta seevastu isikuandmeteks.

Meie veebipakkumist saate põhimõtteliselt kasutada ilma oma identiteeti avaldamata ja ilma isikuandmeid esitamata. Mõne pakutava teenuse puhul kogutakse siiski ka teie isikuandmeid. Neid andmeid kogume, salvestame ja kasutame põhimõtteliselt ainult selle veebipakkumise kasutamise eesmärgil, eelkõige soovitud teabe edastamiseks.

Isikuandmete salvestamine ja töötlemine

Salvestame teie andmed eriti kaitstud serveritel. Need on tehniliste ja töökorralduslike meetmetega kaitstud teie andmete kaotsimineku, hävinemise, juurdepääsu, muutmise ja levitamise eest volitamata isikute tegevuse kaudu. Juurdepääs teie andmetele on vaid vähestel volitatud isikutel. Need isikud vastutavad serveri tehnilise, kaubandusalase või redaktsioonilise hooldamise eest. Vaatamata regulaarsele kontrollimisele pole võimalik tagada täielikku kaitset kõikide ohtude eest.

Meie veebilehtede ja seal sisestatud andmete edastamine toimub Interneti teel põhimõtteliselt krüpteerimata kujul. Seega ei ole välistatud, et kolmandad isikud võivad edastatavaid andmeid näha ja/või neid kasutada. Soovitame seda aspekti silmas pidada, kui otsustate, kas ja milliseid andmeid meile Interneti teel edastate.

Teie isikuandmed edastatakse Interneti teel krüpteeritud kujul. Andmete edastamiseks kasutame SSL-krüpteeringut (Secure Sockets Layer).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kasutame teie isikuandmeid põhimõtteliselt ainult teie soovitud teenuste osutamiseks. Juhul kui kasutame teenuseosutamise raames väliseid teenuseosutajaid, toimub nende juurdepääs andmetele üksnes teenuseosutamise eesmärgil. Tagame andmekaitsele esitatavate nõuete järgimise tehniliste ja töökorralduslike meetmetega ning kohustame selleks ka väliseid teenuseosutajaid.

Lisaks ei edasta me andmeid kolmandatele isikutele ilma teie sõnaselge loata, eelkõige puudutab see andmete edastamist reklaami eesmärgil. Teie isikuandmed edastatakse üksnes juhul, kui olete ise andmete edastamisega nõustunud või kui meil on seadusandlikest määrustest ja/või ametkondlikest või kohtulikest ettekirjutustest tingituna selleks õigus või kohustus. Selle juures võib olla eelkõige tegemist teabe jagamisega kriminaalmenetluse, julgeoleku või intellektuaalomandi tagamise eesmärgil.


Meie kodulehe kasutamine

Teave teie arvuti kohta

Igal pöördumisel meie veebipakkumise poole kogume me olenemata teie registreerimisest järgmisi teie arvutit puudutavaid andmeid: teie arvuti IP-aadress, teie brauseri päring ja selle päringu aeg. Lisaks registreeritakse selle päringu raames edastatud andmekogus ja olek. Kogume ka kasutatava brauseri ja arvuti operatsioonisüsteemi toote- ja versiooniinfot. Lisaks registreerime ka veebilehe, millelt päring veebipakkumisele esitati. Teie arvuti IP-aadress salvestatakse seejuures üksnes veebipakkumise kasutamise ajaks ja kustutatakse seejärel või muudetakse lühendamise teel anonüümseks. Ülejäänud andmed salvestatakse piiratud ajaks.

Kasutame neid andmeid veebipakkumise käitamiseks, eelkõige selleks, et tuvastada ja kõrvaldada vigu, et selgitada välja veebipakkumise koormatus ja et teha kohandusi või parendusi.


Küpsiste kasutamine

Meie veebipakkumine kasutab nagu paljud teisedki veebilehed küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis salvestavad teie brauseri kaudu toimuvat meie veebipakkumisega seotud andmevahetust puudutavaid teatud seadeid ja andmeid. Iga küpsis sisaldab üldjuhul domeeni nime, millelt küpsisefail saadeti, teavet küpsise vanuse kohta ja tähtnumbrilist identifitseerimiskoodi.

Küpsised annavad meile võimaluse teie arvuti tuvastada ja muuta võimalikud eelseaded kohe kättesaadavaks. Küpsised aitavad parandada veebipakkumist ja võimaldavad pakkuda teile paremat ja veelgi rohkem teie vajadustele kohandatud teenust.

Meie kasutatavad küpsised on niinimetatud seansiküpsised, mis kustutatakse automaatselt pärast brauserisessiooni lõppu.

Suurem osa brausereid on seatud küpsiseid automaatselt aktsepteerima. Teil on siiski võimalus küpsiste salvestamine inaktiveerida või seada oma brauser selliselt, et teid teavitatakse küpsiste saatmisest. Pange tähele, et küpsiste salvestamisest keeldumise korral võib juhtuda, et saate meie veebipakkumist kasutada üksnes piiratult või ei saa seda üldse kasutada.


Google Analytics

Statistiliseks analüüsiks kasutame Google Analyticsi teenust. Google Analytics on veebi analüüsimise teenus ettevõttelt Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist. Küpsiste abil vastava veebilehe kasutamise kohta saadud teave edastatakse üldjuhul Google’i serverile USAs ja salvestatakse seal. Juhul kui vastaval veebilehel on aktiveeritud IP-anonüümimine, lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis. IP-aadress edastatakse Google’i servile USAs üksnes erandjuhtudel ja lühendatakse seal. Selle veebilehe käitaja tellimusel kasutab Google seda teavet selleks, et analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt, koostada veebilehel aset leidnud tegevuste kohta raporteid ning pakkuda veebilehe käitajale muid veebilehe ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie brauserilt edastatud IP-aadressi ei seota Google’i teiste andmetega. Saate küpsiste salvestamist oma brauseri tarkvara vastavate seadetega takistada; juhime teie tähelepanu siiski asjaolule, et sellisel juhul võib juhtuda, et selle veebilehe kõiki funktsioone ei saa täies ulatuses kasutada. Lisaks on teil võimalus takistada küpsiste abil kogutud ja veebilehe kasutamisega seotud andmete edastamist (k.a teie IP-aadress) Google’ile ja nende andmete töötlemist Google’i poolt ka tulevikus. Selleks laadige alla alljärgneval lingil asuv brauseri pistikprogramm ja installige see http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Selle kohta leiate lisateavet aadressilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de või http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (üldine teave Google Analyticsi ja andmekaitse kohta). Juhime teie tähelepanu asjaolule, et meie internetilehtedel on Google Analyticsit IP-aadresside anonüümseks muutmise eesmärgil täiendatud koodiga „anonymizeIp();“, mille käigus kustutatakse viimane oktett.


Google AdWords

Kasutame võrgu reklaamiprogrammi Google AdWords ja Google AdWordsi raames rakendust Conversion tracking. Google Conversion Tracking on analüüsiteenus ettevõttelt Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Kui satute meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, lisatakse küpsis. Need küpsised kaotavad 30 päeva möödudes kehtivuse ja need pole ette nähtud isiku identifitseerimiseks. Kui külastate meie veebilehe teatud osi ja küpsis pole veel aegunud, on Google’il ja meil võimalus tuvastada, et klõpsasite reklaamil ja teid juhiti edasi meie lehele. Iga AdWordsi klient saab erineva küpsise, st küpsiseid ei saa veebilehtede kaudu viia kokku AdWordsi klientidega. Conversion-küpsistega saadud teavet kasutatakse selleks, et koostada Conversion-statistikaid AdWordsi klientide jaoks, kes on otsustanud Conversion trackingi kasuks. Kliendid saavad teada nende reklaamil klõpsanud kasutajate koguarvu, kes suunati edasi Conversion-tracking-sildiga varustatud lehele. Kliendid ei saa aga sellist teavet, millega oleks võimalik kasutajate isikuid kindlaks teha. See tähendab, et teie isikuandmete ja teie kasutajaandmete vahelise seose loomine pole võimalik. Kui tahate Conversion trackingi küpsised inaktiveerida, saate oma brauseri seadetega blokeerida alljärgneva domeeni küpsised: „googleadservices.com“.


Doubleclick

Kasutame Google’i DoubleClicki. See on teenus ettevõttelt Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). DoubleClick kasutab küpsiseid teie jaoks asjakohaste reklaamide esitamiseks. Selle käigus seotakse teie brauser pseudonüümse identifitseerimisnumbriga (ID), et kontrollida, milliseid reklaame teie brauseris on kuvatud ja milliseid neist avatud. Küpsised ei sisalda isikuandmeid. DoubleClick-küpsiste kasutamine võimaldab Google’il ja selle partnerveebilehtedel lülitada meie ja teistel Internetis olevatel veebilehtedel vaid reklaame, võttes aluseks eelnevad külastused. Küpsiste abil kogutud teabe edastab Google analüüsimiseks USA serverile ja salvestab seal. Google edastab andmeid kolmandatele isikutele üksnes seadusest tulenevate eeskirjade alusel või tellimuste töötlemise raames. Google ei seosta teie andmeid mingil juhul Google’i kogutud muude andmetega.

Teil on võimalus küpsiste salvestamist vältida. Andmete kogumist, töötlemist ja salvestamist saate igal ajal tulevikus toimuvate sündmuste jaoks takistada. Seda saate teha oma brauseri tarkvara vastavates seadetes või laadige alla alljärgneval lingil punkti DoubleClicki inaktiveerimistäiendus all asuv brauseri pistikprogramm ja installige see: https://www.google.com/settings/ads/plugin

Juhime teie tähelepanu siiski asjaolule, et sellisel juhul ei pruugi te meie veebilehtede kõiki funktsioone täiel määral kasutada saada.


Sotsiaalmeedia kanalid

Meie veebipakkumisest leiate te linkide kogumi suhtlusvõrgustikule Facebook, ja videoportaalile YouTube. Lingid tunnete ära vastava pakkuja logo järgi.

Linkidel klõpsates avanevad vastavad sotsiaalmeedialehed, mille puhul need isikuandmete kaitse eeskirjad ei rakendu. Täpsemat teavet seal kehtivate reeglite kohta leiate nimetatud pakkujate vastavatest isikuandmete kaitse eeskirjadest; need leiate järgmistelt aadressidelt:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de 

YouTube: https://www.google.de/intl/et/policies/privacy/


Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388


Facebooki pistikprogrammide sidumine

Kasutame suhtlusvõrgustiku Facebook niinimetatud sotsiaalseid pistikprogramme (ingl social plugins, edaspidi „pistikprogrammid“), mida käitab ettevõte Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pistikprogrammid on tähistatud Facebooki logo või lisatähisega „Facebooki sotsiaalne pistikprogramm“ või „Facebook Social Plugin“. Ülevaate Facebooki pistikprogrammidest ja nende väljanägemisest leiate siit: developers.facebook.com/plugins

Meie veebipakkumises ei seota pistikprogramme vahetult, vaid alles teie ilmselge aktiveerimise kinnitamise tulemusel. Kui kasutate meie veebipakkumist, ei kogu, töötle ega salvesta Facebook neid andmeid. Otseühendus Facebooki serveritega luuakse esimest korda alles siis, kui aktiveerite meie veebipakkumisega seotud pistikprogrammi. Aktiveerimine toimub pistikprogrammile klõpsamise teel. Alles seejärel saab pistikprogrammi kasutada, näiteks selleks, et vajutada nuppu „Meeldib“.

Pistikprogrammi aktiveerimisega saab Facebook info, et avasite oma brauseriga meie veebipakkumise ka juhul, kui te pole parajasti Facebooki sisse logitud. Teie brauser edastab selle info (k.a teie IP-aadressi) otse Facebooki serverile USAs ja salvestab selle seal. Kui te olete Facebooki sisse logitud, saab Facebook siduda meie veebilehe külastamise otse teie Facebooki kontoga. Kui kasutate suhtlemisel pistikprogramme, vajutate näiteks nuppu „Meeldib“ või kirjutate mõne kommentaari, edastatakse vastav info samuti otse Facebooki serverile ja salvestatakse seal. Lisaks avaldatakse see info Facebookis ja kuvatakse teie Facebooki sõpradele.

Facebook saab seda infot kasutada reklaami, turu-uuringute ja Facebooki lehtede vajaduspõhise kujunduse eesmärgil. Facebook loob selleks kasutuse, huvide ja suhete profiile, et analüüsida näiteks meie veebipakkumise teiepoolset külastamist seoses teile Facebookis kuvatud reklaamidega, teavitada teisi Facebooki kasutajaid teie tegevusest meie veebipakkumises ja pakkuda täiendavaid Facebooki kasutamisega seotud teenuseid.

Kui te ei soovi, et Facebook saab teie kohta mistahes andmeid, ei pea te midagi ette võtma, sest andmeedastus toimub alles pärast esmakordset klõpsamist pistikprogrammile ja sellega antud nõusolekut andmete töötlemiseks. Kui nõusolek andmete kogumiseks, töötlemiseks ja salvestamiseks on antud, saab selle tulevikuks igal ajal tagasi võtta, avades veebilehe uuesti.

Teavet andmete kogumise ja edasise töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta, samuti andmete kasutamise kohta Facebooki poolt ning teie sellekohaste õiguste ja enda privaatsfääri kaitsmiseks võimalike seadevõimaluste kohta leiate Facebooki andmekaitsesuunistest: www.facebook.com/policy.php.


YouTube’i kasutamine

Meie veebileht kasutab Google’i käitatava lehe YouTube pistikprogramme. Nende lehtede käitaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui külastate mõnda meie lehtedest, mis on varustatud YouTube’i pistikprogrammiga, luuakse ühendus YouTube’i serveritega. Selle käigus antakse YouTube’i serverile teade, millist meie lehtedest te külastasite.

Kui olete oma YouTube’i kontole sisse logitud, võimaldate YouTube’il siduda oma surfimisharjumused teie isikliku profiiliga. Seda saate vältida, kui logite end YouTube’i kontolt välja ja kustutate YouTube’i küpsised.

Lisateavet kasutajaandmete käitlemiseks leiate YouTube’i isikuandmete kaitse eeskirjadest aadressilt https://www.google.de/intl/et/policies/privacy/


Kontaktivorm

Meie veebipakkumises kontaktivormi kasutamise soovi korral küsitakse teilt isikuandmeid, nagu nimi ja e-posti aadress. Kogume ja kasutame kontaktivormi kaudu edastatud andmeid eranditult vaid selleks, et saaksime vastata teie päringule või reageerida teie probleemile.

Pärast seda, kui oleme vastava küsimusega tegelenud, salvestatakse andmed esmalt võimalike järgnevate küsimuste tarbeks. Andmete kustutamist võib nõuda mis tahes ajal, vastasel korral kustutatakse andmed pärast küsimuse lõplikku lahendamist.


Lisateave

Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Üldjuhul on lingid ka sellistena tähistatud. Meie omalt poolt ei saa mõjutada lingitud veebilehtedel kehtivate andmekaitsesätete järgimise määra. Seetõttu soovitame otsida infot ka teiste veebilehtede vastavate isikuandmete kaitse eeskirjade kohta.

Puudutatud isikute õigused

Teil on õigus saada infot enda salvestatud andmete kohta, samuti on teil vajaduse korral õigus andmete parandamisele, blokeerimisele või kustutamisele. Sellekohane kontaktisik on meie andmekaitseesindaja.

Kord antud nõusoleku saate igal ajal tuleviku jaoks tagasi võtta. Sellekohane kontaktisik on meie andmekaitseesindaja.

Kontakt

Isikuandmete käitlemisega seotud lisateabe saamiseks pöörduge palun DAW SE andmekaitseesindaja poole.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
Harjumaa 75312
Eesti 

E-post: info@daw.ee

Isikuandmete kaitse eeskirjade muudatused

Isikuandmete kaitse eeskirjade seis on esitatud kuupäeva tähisena (all).Jätame omale õiguse muuta isikuandmete kaitse eeskirju igal ajal edasiulatuvalt. Vastava ajakohase versiooni saab avada otse veebipakkumiselt. Külastage veebipakkumist regulaarselt ja uurige teavet kehtivate isikuandmete kaitse eeskirjade kohta.

Isikuandmete kaitse eeskirjad seisuga: oktoober 2017