DAW IntegrityLine

Visada siekiame tobulėti, tačiau impulsai iš išorės ar vidaus taip pat yra labai svarbūs, jei reikia kažką keisti ar tobulinti. Jeigu turite informacijos, kuri padėtų išsiaiškinti pažeidimus, netinkamą elgesį ar atitikties problemas,  praneškite mums apie tai.

Skatiname pranešimuose nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, ypatingai, jei esate mūsų darbuotojas. Užtikriname, kad su pateikta informacija bus elgiamasi konfidencialiai, o pranešėjai bus apsaugoti tinkamomis priemonėmis.

Per internetinę pranešimų apie pažeidimus sistemą DAW IntegrityLine galima pateikti ir anoniminius pranešimus - daugiau nei 20 kalbų. Jei pranešimas pateiktas anonimiškai, mes neturime galimybių atsekti pranešėjo, tačiau sistema leidžia tęsti komunikaciją: užduoti klausimus apie pateiktus pranešimus, informuoti apie priemones, kurių imtasi problemai išspręsti.

Daugiau informacijos apie DAW IntegrityLine galima rasti platformoje: daw.integrityline.com.


Pranešimai dėl žmogaus teisių ar aplinkosaugos pažeidimų

Pranešimus dėl galimų žmogaus teisių ar aplinkosaugos pažeidimų, taip pat dėl mūsų įmonės veiklos keliamos rizikos žmogaus teisėms ar aplinkai galima pateikti per DAW IntegrityLine pasitikėjimo liniją.

Esame įsipareigoję užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir aplinkos apsaugą savo įmonėje ir visoje tiekimo grandinėje. Jūsų atsiliepimai padeda mums identifikuoti problemas ir prireikus imtis veiksmų situacijai ištaisyti ar patobulinti.

Daugiau informacijos rasite daw.integrityline.com ir žemiau pateiktame klausimų/atsakymų sąraše.

Kas gali pateikti pranešimą?

Pasitikėjimo linija gali naudotis kiekvienas mūsų įmonės darbuotojas, taip pat ir trečiosios šalys, ypatingai mūsų tiesioginių ir netiesioginių tiekėjų darbuotojai.

Kokius pranešimus galima pateikti?

Pasitikėjimo linija galima siųsti pranešimus apie bet kokius teisės aktų ar įmonės vidaus tvarkų pažeidimus. Visų pirma, tai apima informaciją apie rizikas, kylančias žmogaus teisėms ir aplinkai, taip pat apie žmogaus teisių ar aplinkosaugos įsipareigojimų pažeidimus, įvykusius dėl mūsų įmonės arba vieno iš mūsų tiekėjų ekonominės veiklos.

Kaip pateikti pranešimus?

Pranešimus galima pateikti naudojantis mūsų internetine pranešimų apie pažeidimus sistema adresu daw.integrityline.com. Pranešimą galima pateikti viena iš 20 kalbų, anonimiškai arba nurodžius savo tapatybę. Jei pranešimas pateikiamas nurodant tapatybę, ši informacija yra prieinama tik atsakingiems asmenims, kurie gauna ir nagrinėja pranešimą. Net jei pranešimas pateikiamas anonimiškai, per atskirą, saugią pašto dėžutę yra galimybė užduoti klausimus ir gauti informaciją apie priemones, kurių imtasi. Pranešėjo tapatybė yra visapusiškai saugoma techninėmis saugumo priemonėmis.

Jei reikia patarimų, galima rašyti į specialią el. pašto dėžutę:  compliance@daw.de.

Kaip veikia pranešimų nagrinėjimo procedūra?

Tyrimai visada atliekami nepriklausomai, nešališkai ir teisingai. Tyrimo priemonėms taikomas proporcingumo principas, jos turi būti orientuotos į faktų išaiškinimą. Visi asmenys, kuriems patikėti tyrimo veiksmai, informaciją, gautą atliekant vidaus tyrimus, privalo laikyti konfidencialiai. 

Pateikęs pranešimą, pranešėjas ne vėliau kaip per septynias dienas gauna patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Tada patikrinama, ar pranešimas yra tikėtinas. Jei pranešimas yra tikėtinas, faktus tiria Valdymo ir atitikties skyrius, prireikus pasitelkdamas atitinkamą specializuotą skyrių. Atvejo faktai aptariami su pranešėju.

Nustačius atitikties pažeidimą, bus imtasi atitinkamų drausminių ar kitų taisomųjų veiksmų, kad būtų išvengta arba kuo labiau sumažinta žala įmonei, jos darbuotojams ir (arba) klientams bei užkirstas kelias pažeidimų pasikartojimui.

Pranešimai apie problemas gali būti skirtingos apimties ir sudėtingumo. Todėl sunku nustatyti bendrai taikytiną tyrimo terminą. Vidaus tyrimai paprastai atliekami kuo greičiau ir veiksmingiau. Pranešėjas bus informuotas apie tyrimo statusą ir taisomąsias priemones, kurių imtasi baigus tyrimą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo pateikimo.

Aprašytos procedūros veiksmingumas peržiūrimas kasmet ir ad hoc pagrindu. Prireikus DAW atlieka atitinkamus pakeitimus ir pataisymus, susijusius su pranešimų apie pažeidimus teikimo proceso prieinamumu ir procedūra. Pranešėjų atsiliepimai apie pranešimo pateikimo procesą yra labai vertinami.

Pranešimų nagrinėjimo procedūros kontaktinis asmuo

Valdymo ir atitikties departamentas yra centralizuotai atsakingas už pranešimų nagrinėjimo procedūrą. Klausimus ir pastabas dėl pranešimų nagrinėjimo procedūros galima pateikti adresu compliance@daw.de.

Apsauga nuo nepalankios padėties ar bausmės

Savo įmonėje netoleruojame atsakomųjų veiksmų, t. y. keršto, diskriminacijos ir drausminių priemonių prieš asmenį, kuris sąžiningai pranešė apie pažeidimus. Represijas prieš pranešėjus laikome atitikties reikalavimų pažeidimu, už kurį taip pat bus taikomos sankcijos. Prireikus, tyrimo metu imsimės laikinų priemonių, kad apsaugotume pranešėją.

To paties tikimės ir iš savo tiekėjų, jei pranešėjas yra išorinis žmogus, tiekėjo darbuotojas. Atitinkamus lūkesčius įtvirtinome Tiekėjų kodekse.

Dokumentacija ir leidyba

DAW reguliariai skelbia informaciją apie gautus pranešimus, susijusius su galimomis rizikomis žmogaus teisių ar aplinkosaugos srityje, taip pat apie žmogaus teisių ar aplinkosauginių įsipareigojimų pažeidimus ir išvadas, kurios buvo padarytos iš šių pranešimų. Ši informacija skelbiama nuasmeninta forma.