DAW IntegrityLine

Mēs vienmēr cenšamies uzlabot savu rīcību, bet dažkārt esam atkarīgi no impulsiem no ārpuses un iekšienes, lai noteiktu, vai ir iespējami uzlabojumi vai pat nepieciešamas pārmaiņas. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas mums palīdz noskaidrot sūdzību, pārkāpumu vai atbilstības jautājumus, lūdzu, dariet mums to zināmu.

Aicinām sniegt padomus, norādot vārdus un kontaktinformāciju. Tas jo īpaši attiecas uz mūsu darbiniekiem. Mēs apliecinām, ka paziņotā informācija tiks apstrādāta konfidenciāli, un ka ziņotāji tiks aizsargāti ar atbilstošiem pasākumiem.

Turklāt anonīmus ziņojumus var iesniegt arī, izmantojot mūsu tīmekļa ziņošanas sistēmu (DAW IntegrityLine) - vairāk nekā 20 valodās. Mēs nevaram izsekot ienākošajiem anonīmajiem ziņojumiem. Sistēmu var izmantot, lai uzdotu jautājumus par ziņoto informāciju un uzzinātu par veiktajiem pasākumiem.

Papildu informācija par DAW IntegrityLine ir pieejama tieši platformā: daw.integrityline.com.


Sūdzības par cilvēktiesību vai vides pārkāpumiem

Sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību vai vides aizsardzības pārkāpumiem, kā arī par mūsu uzņēmuma darbības radītiem cilvēktiesību vai vides apdraudējumiem arī var iesniegt, izmantojot DAW IntegrityLine.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un vides aizsardzību gan savā uzņēmumā, gan piegādes ķēdē. Jūsu atsauksmes palīdz mums identificēt problēmas un nepieciešamības gadījumā uzsākt koriģējošus vai uzlabošanas pasākumus.

Plašāka informācija atrodama daw.integrityline.com un šajā reglamentā:

Kas var iesniegt sūdzību?

Sūdzību procedūra ir pieejama ikvienam mūsu uzņēmuma darbiniekam un ārējām trešām personām, jo īpaši tiešo un netiešo piegādātāju darbiniekiem.

Kādas sūdzības var iesniegt?

Sūdzību procedūru var izmantot, lai ziņotu par jebkādiem piemērojamo tiesību aktu un mūsu uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem. Tas jo īpaši attiecas uz informāciju par cilvēktiesību vai vides riskiem, kā arī cilvēktiesību vai vides aizsardzības normu pārkāpumiem, kas radušies mūsu saimnieciskās darbības vai kāda mūsu piegādātāja saimnieciskās darbības rezultātā.

Kā var iesniegt sūdzības?

Sūdzības var iesniegt, izmantojot mūsu tīmekļa ziņošanas sistēmu daw.integrityline.com. Sūdzību var iesniegt vairāk nekā 20 valodās - anonīmi vai identificējot sevi. Ja ziņojums tiek iesniegts, izmantojot identitāti, tas ir zināms tikai personām, kuras saņem ziņojumu un veic turpmākos pasākumus. Pat ja ziņojums tiek iesniegts anonīmi, ir iespējams uzdot jautājumus un saņemt informāciju par veiktajiem pasākumiem, izmantojot atsevišķu aizsargātu pastkastīti. Ziņotāja identitāte tiek visaptveroši aizsargāta ar tehniskiem drošības pasākumiem.

Turklāt ir iespējams saņemt padomus, izmantojot īpašu e-pasta kastīti compliance@daw.de.

Kā darbojas sūdzību procedūra?

Visas izmeklēšanas vienmēr veic neatkarīgi, objektīvi un taisnīgi. Uz izmeklēšanas pasākumiem attiecas samērīguma princips, un tiem ir atbilstoši jākoncentrējas uz faktu noskaidrošanu. Visām personām, kurām uzticētas izmeklēšanas darbības, ir pienākums pret informāciju, kas saņemta saistībā ar iekšējo izmeklēšanu, kā pret konfidenciālu.

Pēc ziņojuma iesniegšanas katrs ziņotājs ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas saņem apstiprinājumu par tā saņemšanu. Pēc tam tiek pārbaudīta ziņojuma ticamība. Ja ziņojums ir ticams, faktus izmeklē Pārvaldības un atbilstības nodaļa, vajadzības gadījumā iesaistot attiecīgo specializēto nodaļu. Lietas fakti tiek apspriesti ar ziņotāju.

Ja tiek konstatēts atbilstības pārkāpums, tiks veikti attiecīgi disciplināri vai citi koriģējoši pasākumi, lai novērstu vai mazinātu kaitējumu uzņēmumam, tā darbiniekiem un/vai klientiem un novērstu pārkāpumu atkārtošanos.

Ziņojumi par problēmām var būt dažādi apjoma un sarežģītības ziņā. Tāpēc ir grūti noteikt standrata izmeklēšanas ilgumu. Iekšējās izmeklēšanas parasti tiek veiktas pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Ziņotājs tiks informēts par pašreizējo izmeklēšanas statusu un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem pēc izmeklēšanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas.

Aprakstītās procedūras efektivitāte tiek pārskatīta katru gadu un ad hoc gadījumos. Vajadzības gadījumā DAW veiks atbilstošus pielāgojumus un izmaiņas attiecībā uz ziņošanas procesa pieejamību un procedūru. Šim nolūkam tiek gaidītas arī trauksmes cēlēju atsauksmes.

Sūdzību procedūras kontaktpersona

Par mūsu sūdzību procedūru centralizēti atbild Pārvaldības un atbilstības departaments. Jautājumus un komentārus par sūdzību procedūru var iesniegt, rakstot uz compliance@daw.de.

Aizsardzība pret nelabvēlīgiem apstākļiem vai sodu

Mēs savā uzņēmumā nepieļaujam represijas, diskrimināciju vai disciplinārus pasākumus pret personu, kas godprātīgi ziņojusi par pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ka pret ziņotājiem vērsta atriebība ir atbilstības pārkāpums, par ko arī tiks piemērotas sankcijas. Nepieciešamības gadījumā mēs veiksim pagaidu pasākumus, lai aizsargātu ziņotāju izmeklēšanas laikā.

To pašu mēs sagaidām no saviem piegādātājiem attiecībā uz ārējiem ziņotājiem. Atbilstošās prasības mēs esam formulējuši Piegādātāju rīcības kodeksā.

Dokumentācija un publikācijas

DAW regulāri publicē informāciju par saņemto sūdzību skaitu par cilvēktiesību vai ar vidi saistītiem riskiem un ar cilvēktiesībām vai vidi saistītu normu pārkāpumiem, kā arī par secinājumiem, kas izdarīti no paziņojumiem. Publikācija vienmēr notiek anonimizētā veidā.